Những giá trị cốt lõi

Những người hành động cần xác định niềm tin cốt lõi của họ và giữ chúng với sự chính trực, ngay cả khi đối mặt với khó khăn. Các tổ chức cũng phải có niềm tin mạnh mẽ và giá trị cốt lõi mạnh mẽ.

Sứ mệnh
Chất lượng thay đổi thế giới

Tầm nhìn
Xây dựng doanh nghiệp hạng nhất Nuôi dưỡng những tài năng hạng nhất Đóng góp hạng nhất

Tinh thần 
Không ngừng phấn đấu để trở nên mạnh mẽ hơn Phục vụ đất nước thông qua ngành công nghiệp

Phong cách
Phấn đấu cho sự xuất sắc Chống lại sự kém hiệu quả và sự chậm lại

Nguyên lý hoạt động
Tất cả vì khách hàng Tất cả đều đến từ sự đổi mới

Đạo đức doanh nghiệp
Công bình và trung thành
Hãy biết ơn